پیشگیری وضعی از قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی

براي وقوع قاچاق انسان، تقارن سه عنصر مرتكب با انگیزه، مهارت و ابزار لازم براي ارتكاب جرم و وجود يك آماج محافظت نشده ضروري است. همۀ مجرمان بالقوه، شناختهشده نیستند تا میل و انگیزۀ آنها براي ارتكاب جرم قاچاق انسان قابل سركوب باشد؛ ضمن اينكه سركوبي آنها ممكن است با نقض موازين حقوقي همراه باشد.

در مورد ابزارهاي ارتكاب جرم نیز ممنوع كردن همۀ آنها در عمل غیر ممكن است. لذا تنها راه مبارزه، تقلیل موقعیت هاي از آن ياد ميشود. تحقیق » پیشگیري وضعي « ارتكاب جرم براي مجرمان است كه در لسان جرم شناسي، تحت عنوان حاضر بر اساس روش توصیفي- تحلیلي و بر پايۀ اسناد و منابع كتابخانهاي نگاشته شده است. يافته هاي پژوهش حاضر مبین اين است كه پروتكل پیشگیري، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان و ساير اسناد بین المللي، اولويت را به پاسخهاي پیشگیرانه داده و مصاديقي از پیشگیريهاي اجتماعي، وضعي و پیشگیري كیفري در سطوح سه گانۀ اولیه، ثانويه و ثالث را مقرر كرده است. اين در حالي است كه قانون مبارزه با قاچاق انسان به پاسخهاي پیشگیرانه اشارهاي نكرده و تنها از عمومات و اطلاقات قوانیني چون قانون اساسي، قانون ساختار نظام جامع رفاه و قانون پیشگیري از وقوع جرم براي پاسخدهي برخي از مصاديق پیشگیري اجتماعي يا وضعي اين جنايت كمك گرفته است. تدابیر كنترلي فعالیت هاي قاچاقچیان، آژانس هاي كاريابي و مسافرتي، اشخاص بدون تابعیت يا تابعیت مضاعف، كنترل و ايمني اسناد هويت و مسافرت و قانونمندسازي مهاجرت را از جمله نتايج اين تحقیق در خصوص تدابیر پیشگیرانۀ وضعي از قاچاق انسان مي توان ذكر كرد.

 

استفاده از موقعیت های خاص

لورم ايپسوم متني است که ساختگي براي طراحي و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زماني لازم بود شرايطي شما بايد فکر ثبت نام و طراحي، لازمه خروج مي باشد.لورم ايپسوم متني است که ساختگي براي طراحي و چاپ آن مورد است.

شما مي توانيد با غير فعال کردن :

  • سايت جـوم آريـا يکي از بهترين ارائه دهنده ي قالب هاي فارسي جوملا است . شما عزيزان مي توانيد ...
  • سايت جـوم آريـا يکي از بهترين ارائه دهنده ي قالب هاي فارسي جوملا است . شما عزيزان مي توانيد ...

ماژول سفارشی در جایگاه ویژه

لورم ايپسوم متني است که ساختگي براي طراحي و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زماني لازم بود شرايطي شما بايد فکر ثبت نام و طراحي، لازمه خروج مي باشد.سايت جـوم آريـا يکي از بهترين ارائه دهنده ي قالب هاي فارسي جوملا است . شما عزيزان مي توانيد با مراجعه به سايت ما قالب مورد نظر خود را پيدا کنيد و با هزينه کمي ...

تنظیمات قالب

رنگ

رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

بدنه

رنگ پس زمینه
رنگ متن ها

هدر

رنگ پس زمینه
عکس پس زمینه

فوتر

انتخاب منو
گوگل فونت
اندازه فونت بدنه
نوع فونت بدنه
جهت